หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข – Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers