รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 – Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

https://drive.google.com/file/d/1FXHnMzGjKoo2QiMPTbJEmaVqpwSDFnFw/view?usp=sharing